×

اطلاعیه های ضروری

  1. در چاپ دفتر آمار کد ملی و محل صدور تطابق داشه باشد
  2. درچاپ دفتر آمار سری شناسنامه الف نداریم
  3. صفحه بندی دفتر آمار حتما رعایت شود
Desk2929